[Bản đồ] Bản đồ phân bố vị trí xẩy ra sóng thần khu vực Đông Nam Châu Á

[Bản đồ]Bản đồ phân chia khối cấu trúc khu vực Đông Nam Châu Á

[Bản đồ] Bản đồ phân đới cấu trúc khu vực Đông Nam Châu Á

[Bản đồ] Bản đồ trạng thái ứng suất lãnh thổ Việt Nam và lân cận

[Bản đồ] Địa động lực khu vực Đông Nam Châu Á

[Bản đồ] Bản đồ dị thường nhiệt - núi lửa lãnh thổ Việt Nam và lân cận