Điều lệ Hội KHKT Địa vật lý Việt Nam

Điều 1.TÊN HỘI

                Hội Khoa học – kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam gọi tắt là Hội Địa vật lý Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trong nghành Địa vật lý. Hội Địa vật lý Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hội hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ được Đại hội thong qua trên cơ sở tôn trong Điều lệ của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Điều 2.MỤC ĐÍCH CỦA HỘI

                Mục đích của Hội là tập hợp và đoàn kết rộng rãi những người hoạt động trong nghành Địa vật lý, nhằm giúp đỡ nhau phát huy tài năng và trí tuệ, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng nước Việt nam giàu mạnh, xã hôi công bằng, dân chủ, văn minh.

Điều 3.PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

                Hội Địa vật lý Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, có trụ sở tại Hà Nội, có tư cách pháp nhân, độc lập, có con dấu, có tài sản và tài chính riêng, có tài khoản, có cơ quan ngôn luận riêng.

Nhiệm vụ Hội KHKT Địa vật lý Việt Nam

Điều 4.HỘI ĐỊA VẬT LÝ VIỆT NAM CÓ NHIỆM VỤ

1. Động viên nhiệt tình và khả năng sang tạo của hội viên trong việc nghiên cứu điều tra cơ bản về các trường vật lý của trái đất, ứng dụng hệ phương pháp địa vật lý để điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản và nghiên cứu môi trường nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

2. Khuyến khích và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, góp phần đào tạo nhân tài của nghành Địa vật lý Việt Nam

3. Thông tin, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật Địa vật lý và ứng dụng nó trong nhân dân, tuyên truyền, khuyến khiachs sang tạo đội ngũ cán bộ và công nhân Địa vật lý.

 

4. Nghiên cứu áp dụng các học thuyết mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các kinh nghiệm tiên tiến ở trong nước và trên thế giới vào công tác nghiên cứu cơ bản các trường vật lý trái đất, áp dụng địa vật lý trong điều tra địa chất, tài nguyên khoáng sản và môi trường.

5. Tư vấn và phản biện với Nhà nước, các Bộ ngành về chiến lược phát triển nghành Địa vật lý, về các chính sách chế độ và các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy ngành địa vật lý phát triển nếu được yêu cầu.

6. Tiến hành các hoạt động khoa học về công nghệ và kinh tế theo quy định của pháp luật thông qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nhằm tạo nguồn thu cho quỹ của Hội.

Điều 5.PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

1.Tổ chức những cuộc hội nghị, hội thảo, trao đổi thong tin về chuyên nghành địa vật lý trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế.

2.Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ cho các hội viên và quần chúng.

3.Tham gia vào việc xuất bản các sách báo chuyên nghành Địa vật lý.

4.Hỗ trợ các nghiên cứu điều tra Địa vật lý, khen thưởng, động viên các hoạt động sang tạo, các công trình nghiên cứu xuất sắc và thành tích học tập của học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh trong nghành.

5.Mở rộng quan hệ hợp tác với các hội ở trong và ngoài nước để học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đở viện trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế để hội luôn phát triển.

Hội viên Hội KHKT Địa vật lý Việt Nam

Điều 6.HỘI VIÊN CỦA HỘI BAO GỒM

1.Công dân Việt Nam làm công tác địa vật lý hoặc có lien quan đến nghành Địa vật lý, có điều kiện tham gia thường xuyên vào các hoạt động của Hội, tán thành điều lệ của Hội và tự nguyện gia nhập Hội, đều có thể được xét kết nạp là hội viên của Hội Địa vật lý Việt Nam.

2.Hội viên Hội Địa vật lý Việt Nam có thể tham gia vào các Hội khác.

Điều 7.NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

1.Hội viên có nhiệm vụ tuyên truyền, hưởng ứng mọi hoạt động của Hội, thi hành điều lệ Hội và đóng góp Hội phí.

2.Hội viên có quyền:

- Tham gia các hoạt động của Hội, được Hội giúp đỡ để tham gia các hoạt động khoa học kỹ thuật và đào tạo ở trong nước và nước ngoài, được hưởng các quyền lợi khác do Trung ương Hội quy định.

- Được quyền thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Hội, bầu cử, ứng cử vào các cơ quan của Hội, được cấp thẻ Hội viên, được xin ra khỏi Hội.

Tài chính của Hội

Điều 15.TÀI CHÍNH CỦA HỘI GỒM CÓ

Hội phí do Hội viên đóng, tiền ủng hộ của các tổ chức, các nhân trong nước và ngoài nước, tiền thu từ các hoạt động hợp pháp khác phù hợp với quy định của Nhà nước.

Điều 16.QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Việc quản lý và sử dụng tài chính của Hội theo quy chế của Ban thường vụ Trung ương Hội trong khuôn khổ quy định của Nhà nước.

TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 8.NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC

Hội tổ chức theo nguyên tắc đoàn kết, dân chủ, khoa học và thống  nhất hành động. Cơ quan lãnh đạo của Hội do đại hội bầu và làm việc trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các nhân phụ trách.

Điều 9.TỔ CHỨC CỦA HỘI GỒM

- Hội Địa vật lý Trung ước

- Các chi hội cơ sở và các Phân hội chuyên nghành

- Các Hội Địa vật lý ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập theo quy định cảu pháp luật.

Điều 10. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ 5 năm. Ban chấp hành Trung ương Hội có thể quyết định triệu tập Đại hội sớm hơn, khi có trên 2/3 số ủy viên BCH Trung ương Hội yêu cầu.

Số lượng đại biểu và thể thức của Đại hội do BCH Hội quy định.

Điều 11.ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÓ NHIỆM VỤ

- Thảo luận và thông báo cáo nhiệm kỳ công tác của BCH Trung ương Hội.

- Quyết định, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác của Hội trong 5 năm tới.

- Sửa đổi Điều lệ Hội

- Bầu ra BCH Trung ương Hội

Điều 12.BCH TRUNG ƯƠNG HỘI

Ban chấp hành Trung ương Hội là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa 2 kỳ đại hội. Ban chấp hành Trung ương họp định kỳ mỗi năm một lần.

Ban chấp hành Trung ương Hội có các nhiệm vụ:

-Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội

-Lãnh đạo công tác của Hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội

-Bầu ra Ban thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên thường vụ.

-Bầu ra ban kiểm tra của Trung ương hội, Trưởng ban kiểm tra là ủy viên thường vụ.

-Khi cần thiết, có quyền bầu bổ sung một số ủy biên Trung ương mới nhưng số lượng không quá 1/3 số ủy viên do Đại hội bầu ra.

Thể thức bầu cử các chức danh Ban lãnh đạo Hội do BCH Trung ương Hội quyết định.

Điều 13.BAN THƯỜNG VỤ

Ban thường vụ có nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết của Đại hội và ban chấp hành Trung ương. Ban thường vụ họp 6 tháng 1 lần. Chủ tịch, phó chủ tịch, Tổng thư ký có trách nhiệm điều hành công việc hang ngày, theo dõi thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Hội. Tổng thư ký có bộ phận văn phòng thường trực giúp việc.

Tùy theo yêu cầu công tác, Ban thường vụ có thể thành lập các ban, các tổ chức giúp việc và có quy định rõ trách nhiệm quyền hạn cảu cá tổ chức này. Vieetcj thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 14.BAN KIỂM TRA

Ban kiểm tra Trung ương Hội có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, cá hoạt động kinh tế tài chính và các hoạt động khác, việc thực hiện các quyết định của Trung ương Hội, giải quyết thư khiếu tố có lien quan đến các hôi viên và tổ chức Hội. ban kiểm tra Trung ương Hội có quyền yêu cầu hội viên và các tổ chức, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội báo cáo những vấn đề lien quan đến nội dung kiểm tra đã được Ban thường vụ Trung ương Hội đồng ý. Nhiệm kỳ của Ban kiểm tra là 5 năm. Ban kiểm tra họp 6 tháng 1 lần. Chủ nhiệm Ban kiểm tra là ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội.

Khen thưởng, kỷ luật

Điều 17.KHEN THƯỞNG

Cán bộ, hội viên và các tổ chức của Hội có thành tích xuất sắc sẽ được Hội khen thưởng, được đề nghị Nhà nước và các cấp chính quyền xét khen thưởng. Hình thức khen thương do ban thường vụ Trung ương hội đề xuất

Điều 18.KỶ LUẬT

Cán bộ, hội viên và các tổ chức của Hội nếu vi phạm nghiêm trọng Điều lệ của Hội thì bị thi hành kỷ luật. Hình thức khen thương do ban thường vụ Trung ương hội quy định.