[Thông báo số 1] Hội thảo tháng 8 năm 2013

Download Thông báo số 1

 HỘI THẢO KHOA HỌC

“Địa vật lý Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”

 

THÔNG BÁO SỐ 1

 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI THẢO

 

1 - Chủ đề của Hội thảo: Địa vật lý Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát

triển bền vững.

 2 - Thời gian và Địa điểm:   Tháng 8 năm 2013. 

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

 3- Cơ quan chủ trì, tổ chức Hội thảo: Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam

 4- Các cơ quan bảo trợ Hội thảo: Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN, Liên doanh Dầu khí

Việt Nga (Vietsovpetro), Fairfield Vietnam, PVD-Baker Hughes, PVD Loging, ROXAR

Vietnam, Viện NCKH & TK dầu khí biển, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Viện Vật lý

Địa cầu, Viện Địa chất – Địa vật  lý Biển, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

Viện NC & ƯD công nghệ Nha Trang,  Đại học Quốc gia TP.HCM…

 5 - Thành phần tham dự Hội thảo:

-  Cán bộ khoa học kỹ  thuật Địa vật  lý đã và đang công  tác  trong các  lĩnh vực

nghiên cứu khoa học, đào tạo, giảng dạy,  sản  xuất,  dịch  vụ,  an ninh  -  quốc

phòng trên toàn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. 

-  Cán bộ  lãnh đạo, quản  lý đã và đang công  tác  trong các cơ quan/ đơn vị hoạt

động  trong  lĩnh vực Địa vật  lý hoặc các  lĩnh vực có  sử dụng Khoa học công

nghệ Địa vật lý. 

-  Các khách mời của Ban tổ chức Hội thảo.

 6  - Nội dung Hội  thảo: Trình bày,  thảo  luận  các báo  cáo về kết  quả nghiên  cứu phát

triển, ứng dụng các phương pháp và công nghệ địa vật lý trong các lĩnh vực:

  - Điều tra, đánh giá tiềm năng và triển vọng khoáng sản

  - Nghiên cứu cấu trúc địa chất và địa động lực

  - Nghiên cứu dự báo và cảnh báo tai biến địa chất

  - Khảo sát và đánh giá  đặc  trưng  biến  động môi  trường  địa  chất,  nước    khí

quyển.

  - Giới thiệu công nghệ mới và năng lực dịch vụ.

7 - Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Việt

 8 - Ấn phẩm của Hội thảo: Báo cáo khoa học của Hội thảo sẽ được đăng trong tạp chí

các Khoa học về Trái đất (Số 3 năm 2013) và phát hành rộng rãi trong hoặc sau Hội thảo.

 

II. QUY ĐỊNH VỀ  HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN  NỘP BÁO CÁO

 1. Hình thức trình bày báo cáo:

    * Báo cáo khoa học cần được đánh mày bằng font Times New Roman, chuẩn Unicode,

khối  lượng không vượt quá 10  trang khổ A4  (Font 12), bao gồm cả hình vẽ minh hoạ,

bảng tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tài liệu tham khảo.

    * Thông tin liên quan đến Báo cáo:

-  Tiêu đề báo cáo: Cân giữa, Caps Lock, Font 14, Bold

- Tên tác giả: Cân giữa, ngay dưới tiêu đề (cách 1 dòng Font 12), Caps Lock, Font

12. Nếu nhiều tác giả khác cơ quan thì ký hiệu theo thứ tự 1, 2,… (số mũ)

-  Địa chỉ cơ quan của tác giả: cân giữa, ngay dưới tên tác giả, Italic, Font 10. 

     Cách 1 dòng 12 là đến phần tóm tắt tiếng Việt.

    * Tóm tắt tiếng việt (không quá 300 từ): 

- Chữ Tóm tắt: Font 10, Bold; sau hai chấm là nội dung.

- Nội dung  tóm  tắt: Font 10, Italic. Sau  tóm  tắt, cách 1 dòng 12  là đến nội dung

báo cáo.

    * Nội dung báo cáo: Nội dung báo cáo được đánh bằng Font 12. Thứ  tự  tiêu đề  từ 1

đến 2… Bold, font 14. Phụ tiêu đề (1.1.  ... 2.1. ) Bold, font 12.

  Cách 1 dòng 12 dưới nội dung là tài liệu tham khảo.

    * Tài liệu tham khảo chỉ đưa các công trình đã xuất bản, ghi theo thứ tự sau đây :

- Họ và tên tác giả (xếp theo thứ tự chữ cái của họ và tiếp theo),

- Năm xuất bản,

- Tên văn liệu,

- Tên tạp chí hoặc nhà xuất bản, 

- Nơi xuất bản và số  trang của công  trình đó. Dướí  tài  liệu  tham khảo    tóm  tắt

tiếng Anh (cách 1 dòng 12).

    * Tóm tắt tiếng Anh: 

- Chữ Abstract: Font 12, Bold

-  Tiêu đề: Caps Lock, Font 12, Bold.

- Tên tác giả: Fond 10 ; Địa chỉ: Font 10, Italic

- Nội dung tóm tắt: Font 10

    * Hình vẽ và biểu bảng được đánh số thứ tự từ 1 trở đi, Font 12, Chữ Hình vẽ và Bảng

là Italic.

    * Lề : trên, dưới, trái, phải bằng 3 cm.

 2. Thời hạn nộp báo cáo :

- Báo cáo Tóm tắt:  trước ngày 30/5/2013.

- Báo cáo Toàn văn:  trước ngày 30/6/2013, gồm 01 bản  in kèm  theo  file điện  tử,

gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo.

 3. Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo :

Văn phòng Hội KHKT ĐVL Việt Nam :

Địa chỉ: A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy – Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

  Tel: 0913380853 (Cao Đình Triều); 04 7912969

   0903727237 (Hoàng Văn Quý); 0903735674 (Hoàng Thái Lan)

     

III. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO:

 Trưởng Ban: PGS. TS. Cao Đình Triều, P. Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

 Hội KHKT ĐVL Việt Nam.

Phó Trưởng Ban :  - PGS TS Hoàng Văn Quý, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam

- PGS TS Hoàng Thái Lan, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam

Các Uỷ viên   - TS Trần Tuấn Dũng, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC

    - KS Lại Mạnh Giàu, Chi hội ĐVL Địa chất – Khoáng sản– Môi trường

    - PGS TS Đặng Văn Liệt, Chi hội Địa vật lý Tp. Hồ Chí Minh

    - TS Lê Huy Minh, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC

    - TSKH Trương Minh, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam

    - TS Nguyễn Tuấn Phong, CH ĐVL Địa chất – Khoáng sản – Môi trường

    - PGS TS Nguyễn Hồng Phương, Chi hội ĐVL các Trường và Viện NC

    - KS Phạm Xuân Sơn, Chi hội Địa vật lý Tp. Vũng Tàu

    - KS Đỗ Văn Thanh, Chi hội Địa vật lý Tp. HCM

    - KS Dương Văn Thắng, Chi hội Địa vật lý Tp. Vũng Tàu

    - TS Nguyễn Như Trung, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC

Tổ thư ký:  - PGS TS Hoàng Văn Quý, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL VN: Tổ trưởng

    - TS Trần Tuấn Dũng, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC

    - PGS TS Đặng Văn Liệt, Chi hội Địa vật lý Tp. Hồ Chí Minh

    - PGS TS Nguyễn Hồng Phương, Chi hội ĐVL các Trường và Viện NC

 Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và

ngoài nước tích cực tham gia, đăng ký, gửi báo cáo và tài trợ để Hội thảo thành công tốt

đẹp, góp phần phát triển ngành KHKT Địa vật lý Việt Nam. 

             Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2013.

 BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

“Địa vật lý Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”

 Thông báo này được gửi trực tiếp đến các Chi hội, đăng trên bản tin Địa cầu số

20/2013 và Website của Hội: http://www.VAG.vn

Quyết định

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học “Địa vật lý Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”

Ban thường vụ Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam
 Căn cứ Quyết định số 01/2001/BTCCBCP ngày 01/01/2001 của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức cán bộ chính phủ nay là Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam;

 Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam;

 Căn cứ nghi quyết Hội nghị Thường vụ ngày 31 tháng 1 năm 2013 và Hội nghị Ban chấp hành Hội KHKT Địa vật lý Việt Nam ngày 23 tháng 3 năm 2013;

             Theo đề nghị của Tổng thư ký Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam.

 

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Tổ chức Hội thảo Khoa học “Địa vật lý Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững” tại Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 8 năm 2013.

 Điều 2: Thành lập Ban tổ chức Hội thảo (có danh sách kèm theo).

 Điều 3: Tổng thư ký Hội, các ông bà có tên trong danh sách tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

 

          - Như Điều 3;                                                                         CHỦ TỊCH

           - Lưu VP Hội.                     
                                                                                                     Bùi Công Quế

Thông báo số 1

HỘI THẢO KHOA HỌC

“Địa vật lý Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”

 

Thông báo số 1

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI THẢO

 

1 - Chủ đề của Hội thảo: Địa vật lý Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

 2 - Thời gian và Địa điểm:             Tháng 8 năm 2013.

 Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

 3- Cơ quan chủ trì, tổ chức Hội thảo: Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam

 4- Các cơ quan bảo trợ Hội thảo: Đại học Quốc gia TP.HCM, Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Địa chất – Địa vật lý Biển, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

 5 - Thành phần tham dự Hội thảo:

            Cán bộ khoa học kỹ thuật Địa vật lý đã hoặc đang công tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, giảng dạy và sản xuất, an ninh và quốc phòng trên toàn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Cán bộ lãnh đạo và quản lý đã và đang công tác trong các cơ quan/ đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Địa vật lý hoặc các lĩnh vực có sử dụng Khoa học công nghệ Địa vật lý. Các khách mời của Ban tổ chức Hội thảo.

 6 - Nội dung Hội thảo: Trình bày và thảo luận các báo cáo về kết quả nghiên cứu phát triển và ứng dụng các phương pháp và công nghệ địa vật lý trong các lĩnh vực:

            - Điều tra, đánh giá tiềm năng và triển vọng khoáng sản

            - Nghiên cứu cấu trúc địa chất và địa động lực

            - Nghiên cứu dự báo và cảnh báo tai biến địa chất

            - Khảo sát và đánh giá đặc trưng biến động môi trường địa chất, nước và khí quyển.

 7 - Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Việt

 8 - Xuất bản phẩm của Hội thảo: Báo cáo khoa học của Hội thảo sẽ được đăng trong tạp chí các Khoa học về Trái đất (Số 3 năm 2013) và phát hành rộng rãi trong hoặc sau Hội thảo.

 II. QUY ĐỊNH VỀ  HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN  NỘP BÁO CÁO

 1- Hình thức trình bày báo cáo:

* Báo cáo khoa học cần được đánh mày bằng font Times New Roman, chuẩn Unicode, khối lượng không vượt quá 10 trang khổ A4 (Font 12), bao gồm cả hình vẽ minh hoạ, bảng tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tài liệu tham khảo.

* Thông tin liên quan đến Bao cáo:

-  Tiêu đề báo cáo: Cân giữa, Caps Lock, Font 14, Bold

- Tên tác giả: Cân giữa, ngay dưới tiêu đề (cách 1 dòng Font 12), Caps Lock, Font 12. Nếu nhiều tác giả khác cơ quan thì ký hiệu theo thứ tự 1, 2,… (số mũ)

-  Địa chỉ cơ quan của tác giả : cân giữa, ngay dưới tên tác giả, Italic, Font 10.

Cách 1 dòng 12 là đến phần tóm tắt tiếng Việt.

* Tóm tắt tiếng việt:

- Chữ tóm tắt: Font 10, Bold ; sau hai chấm là nội dung.

- Nội dung tóm tắt : Font 10, Italic. Sau tóm tắt, cách 1 dòng 12 là đến nội dung báo cáo.

* Nội dung báo cáo : Nội dung báo cáo được đánh bằng Font 12. Thứ tự tiêu đề từ 1 đến 2… Bold, font 14. Phụ tiêu đề (1.1.  ... 2.1. ) Bold, font 12.

 Cách 1 dòng 12 dưới nội dung là tài liệu tham khảo.

* Tài liệu tham khảo chỉ đưa các công trình đã xuất bản, ghi theo thứ tự sau đây :

- Họ và tên tác giả (xếp theo thứ tự chữ cái của họ và tiếp theo),

- Năm xuất bản,

- Tên văn liệu,

- Tên tạp chí hoặc nhà xuất bản,

- Nơi xuất bản và số trang của công trình đó. Dướí tài liệu tham khảo là tóm tắt tiếng Anh (cách 1 dòng 12).

* Tóm tắt tiếng Anh :

- Chữ tóm tắt : Font 12, Bold

-  Tiêu đề : Caps Lock, Font 12, Bold.

- Tên tác giả : Fond 10 ; Địa chỉ : Font 10, Italic

- Nội dung tóm tắt : Font 10

* Hình vẽ và biểu bảng được đánh số thứ tự từ 1 trở đi, Font 12, Chữ Hình vẽBảng là Italic.

* Lề : trên, dưới, trái, phải bằng 3 cm.

 2– Thời hạn nộp báo cáo :

Toàn văn báo cáo theo quy định như trên, gồm 01 bản in kèm theo file điện tử, gửi đến ban tổ chức Hội thảo trước ngày 30/6/2013.

 3- Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo :

Văn phòng Hội KHKT ĐVL Việt Nam :

Địa chỉ : A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy – Hà Nội

                                  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                     Tel : 0903380853; 04 7912969

 III. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO:

Trưởng Ban: PGS. TS. Cao Đình Triều, P. Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

 Hội KHKT ĐVL Việt Nam.

Phó Trưởng Ban :    - PGS TS Hoàng Văn Quý, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam

- PGS TS Hoàng Thái Lan, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam

Các Uỷ viên  - TS Trần Tuấn Dũng, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC

                   - KS Lại Mạnh Giàu, Chi hội Địa vật lý trong Địa chất – Khoáng sản – Môi trường,

                        - PGS TS Đặng Văn Liệt, Chi hội Địa vật lý Tp. Hồ Chí Minh

                        - TS Lê Huy Minh, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC

                        - TSKH Trương Minh, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam

                       - TS Nguyễn Tuấn Phong, Chi hội Địa vật lý trong Địa chất – Khoáng sản – Môi trường,

                        - PGS TS Nguyễn Hồng Phương, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC

                        - KS Phạm Xuân Sơn, Chi hội Địa vật lý Tp. Vũng Tàu

                        - KS Nguyễn Văn Thanh, Chi hội Địa vật lý Tp. Vũng Tàu

                        - KS Dương Văn Thắng, Chi hội Địa vật lý Tp. Vũng Tàu

                        - TS Nguyễn Như Trung, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC

Tổ thư ký:     - PGS TS Hoàng Văn Quý, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam, Tổ trưởng

                        - TS Trần Tuấn Dũng, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC

                        - PGS TS Đặng Văn Liệt, Chi hội Địa vật lý Tp. Hồ Chí Minh

                        - PGS TS Nguyễn Hồng Phương, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam kêu gọi anh chi em cán bộ Địa vật lý trong cả nước tích cực đăng ký, gửi báo cáo và đóng góp tài trợ góp phần cho sự thành công tốt đẹp của Hội thảo.

 

                                                                        Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2013.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

“Địa vật lý Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”

 

Thôngg báo này được gửi trực tiếp đến các Chi hội, đăng trên bản tin Địa cầu số 20/2013 và Website của Hội: http://www.VAG.vn

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI KHKT ĐỊA VẬT LÝ 2012

Ngày 18/3/2012 BCH hội đã họp tại trụ sở hội để kiểm điểm công tác Hội trong nhiệm kỳ  2006-2011  và xem xét phương hướng  nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2011-2015.

Hội nghị nhận định trong nhiệm kỳ qua, các chi hội đã triển khai các hoạt động một cách tích cực, tạo thành quy mô hoạt động rộng khắp của Hội trong toàn quốc. Hội đã củng cố và tăng cường tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của các chi hội gồm: Chi hội Địa vật lý Dầu khí phía Bắc, Chi hội Địa vật lý Khoáng sản và Tài nguyên, Chi hội Địa vật lý công trình-Thủy văn-Môi trường và Chi hội Địa vật lý các trường và Viện nghiên cứu.

 Hoạt động của Hội  đã có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ, hài hòa với hoạt động của các Hội thành viên khác trong cả nước.

Read more: HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI KHKT ĐỊA VẬT LÝ 2012

Hội nghị quốc tế

 Trang thông tin Hội

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ

“VẬT LÝ ĐỊA CẦU - HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

14- 17 tháng 11 năm 2012.

Hà Nội & Sapa,  Việt Nam.

 Cơ quan tổ chức:

Viện Vật lý Địa cầu, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Hội Khoa học và kỹ thuật Địa Vật lý Việt Nam.

 GIỚI THIỆU CHUNG:

                Tháng 9 năm 2012  vừa đúng 55 năm kể từ khi Việt Nam chính thức tham gia chương trình “Năm Vật lý địa cầu quốc tế 1957-1958”, với việc thành lập Uỷ ban quốc gia Năm vật lý địa cầu quốc tế của Việt Nam và với sự giúp đỡ của Ba Lan, đã xây dựng và đưa vào hoạt động đài vật lý địa cầu Sapa, đánh dấu cho sự ra đời và phát triển của ngành Vật lý Địa cầu Việt Nam. Năm 2012 cũng đánh dấu 25 năm hoạt động của Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một viện nghiên cứu khoa học đầu ngành và duy nhất của nhà nước trong lĩnh vực vật lý địa cầu ở Việt Nam. Để chào mừng các sự kiện nói trên và được sự đồng ý của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Vật lý địa cầu phối hợp cùng Hội khoa học kỹ thuật  Địa vật lý Việt Nam tổ chức Hội nghi khoa học quốc tế “Vật lý địa cầu - hợp tác và phát triển bền vững” tại Hà Nội và Sapa trong các ngày 14- 17/11/2012.

                Mục tiêu chính của Hội nghị là trao đổi, đánh giá về kết quả điều tra nghiên cứu và xây dựng tiềm lực của ngành vật lý địa cầu Việt Nam, phát huy tiềm năng hợp tác và hội nhập quốc tế của khoa học vật lý địa cầu để nâng cao hiệu quả ứng dụng trong tìm kiếm thăm dò khoáng sản, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và đối phó với biến đổi khí hậu. Chương trình khoa học của Hội nghị bao gồm các lĩnh vực: Địa chấn và cấu tạo bên trong trái đất, Địa từ và điện ly, Vật lý khí quyển, Địa vật lý ứng dụng và những lĩnh vực liên quan khác.

                Tại Hội nghị khoa học “Vật lý địa cầu - hợp tác và phát triển bền vững”, ngoài chương trình khoa học các nhà khoa học của Việt Nam và các nước còn có cơ hội tham gia chuyến khảo sát thực địa dọc theo đứt gãy Sông Hồng và thăm Đài Vật lý Địa cầu đầu tiên của Việt Nam tại Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai ở vùng Tây bắc Việt Nam, cách Hà Nội gần 400 km.

                Ban tổ chức hội nghị trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học Việt Nam và các nước viết báo cáo và tham dự Hội nghị.

Read more: Hội nghị quốc tế