[Bản đồ]Trạng thái cân bằng đẳng tĩnh vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam và kế cận