[Bản đồ]Dị thường trọng lực vệ tinh lãnh thổ Việt nam và kế cận