Ths.Phạm Nam Hưng


CURRICULUM VITAE

 

1. Full Name:                        Pham Nam Hung

2. Date of birth:     01 January, 1977

3. Place of birth:   Province Nam Dinh, Vietnam           

4. Sex:                    Male

5. Marital status: Married

6. Nationality:        Vietnamese

7. Place of work: Institute of Geophysics (IGP)

                                                Vietnamese Academy of Science and Technology (VAST)

                                                A8/18-Hoang Quoc Viet, Nghia Do, Hanoi-Vietnam.

                                                Tel:  84.4 37562802                            Fax: 84.4 38364696

8. Profession:       Geophysics

9. Scientific degree:            Master of Science

10. Position:                         Official researcher of the Geodynamic Department

11. Address of residence:  La Khe - Hadong, Hanoi-Vietnam                                                                                                   Tel: +84. 912340362                E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Foreign languages: English

13. Education:

                1995-1999:           Study at Hanoi University of Mining and Geology

                2004-2006:           Study at Hanoi Natural Sciences University

                2008 up to now: Ph.D student at IGP

14. Status of jobs:                              

                2000 up to now: Researcher, Institute of Geophysics

15. Field of research: Geophysical fields and the Earth crustal structure.                                                                                Geodynamics, geophysical prospecting and seismotectonic

16. Scientific activities:

                1- The "IAGA - IASPEI Joint Scientific Assembly". Hanoi-Vietnam, 19 - 31 August, 2001.

                2- The Training Workshop in China "The 1st International Training Workshop on Earth Science Hazard Engineering Safety Dynamic Movement Monitoring Technology and Prediction Methods". Wuhan - China, 12-25th October, 2001.

                3- The Conference "The Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering", Hue - Vietnam, 25th February - 2nd March, 2002.

                4- The Training Course in China "The 1st International Training Course on Earthquake Disasters and Disaster Mitigation for Developing Countries",      Beijing - China, 6-20th October, 2002.

                5- Participated in the Seventh College on 3D Modeling of Seismic Waves Generation, Propagation and their Inversion, Trieste - Italy (25 October to 05 November 2004).

                6- Participated in the 8th Workshop on Non-Linear Dynamics and Earthquake Prediction, Trieste-Italy (3 - 15 October 2005).

                7- Participated in the 3rd KAGI 21 International Summer School at Institute Teknologi Bandung in Indonesia (16 to 28 July 2006).

                8- Participated in the GEM workshop in Singapore (01 – 03 August 2011).

17. Main Publications:

 

                [1]. Cao Dinh Trieu, Le Van Dung, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, Mai Xuan Bach, 2002. Applied the precise gravity method in studying structures of SonLa hydro electric power dam. Proceeding of The conference of Earthquakes and some natural disasters in Northwest region of Vietnam, October 2002,Hanoi, p45-64.

                [2]. Cao Dinh Trieu, Le Van Dung, Pham Nam Hung, Mai Xuan Bach, Nguyen Huu Tuyen, Thai Anh Tuan, 2004. Main structural units of the Earth’s crust in Northwest region of Vietnam. Journal of sciences of the Earth, Vol.26, No.3, Hanoi, p244-257.

                [3]. Cao Dinh Trieu, Pham Nam Hung, 2005. Applying the microgravitational method in the study on the Son La fault zone at Tuan Giao earthquake hypocenter. Journal of Geology, Series A, No.286, Hanoi, p29-38.

                [4]. Cao Dinh Trieu, Pham Nam Hung, Thai Anh Tuan, 2005. To apply micro gravity data for study the tractureing zone. Journal of sciences of the Earth, Vol.27, No.4, Hanoi, p265-273.

                [5]. Cao Dinh Trieu, Le Van Dung, Pham Nam Hung, 2006. To apply the precise gravity data for study shallow geological structures in viet nam. Scientific-Technical Journal of Mining and Geology. No 14/4-2006, Hanoi, p61-66.

                [6]. Cao Dinh Trieu, Le Van Dung, Pham Nam Hung, Mai Xuan Bach, Nguyen Huu Tuyen, Thai Anh Tuan, Bùi Anh Nam, 2009. Primary results of studying the Pre-Cenozoic basement structure of Ho Chi Minh City on the basis of Bouguer gravity anomalies. Journal of sciences of the Earth, Vol.31, No.4, Hanoi, p335-345.

                [7]. Pham Nam Hung, Cao Đinh Trieu, 2010. To application the precise gravity data for iron ore and crom.  Proceeding of the conference of  the 19th Hanoi university of Mining and Geology 11/11/2010,  p8-18.

                [8]. Pham Nam Hung, Le Van Dung, 2011. The deep structures of Hanoi region and adjacent areas on the basic of gravity data analysis. Journal of sciences of the Earth, Vol.33, No.2, Hanoi, p185-190.

 ---------------------------------------------------------------------------


LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Họ và tên:                                          Phạm Nam Hưng

2. Ngày, tháng, năm sinh: 1/01/1977

3. Quê quán:                                         Nam Định

4. Giới tính:                                           Nam

5. Dân tộc:                                             Kinh

6. Quốc tịch:                                          Việt Nam

7. Nơi làm việc:                    Viện vật lý địa cầu,  Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                                                                Nhà A8/18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô - Hà Nội

8. Chuyên môn:                   Địa vật lý

9. Trình độ:                                            Thạc sỹ

10. Vị trí công tác:                                Nghiên cứu viên phòng Địa động lực

11. Địa chỉ chỗ ở:                                La Khê - Hà Đông, Hà Nội - Việt Nam                                                                                             ĐT: 0912340362         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Trình độ ngoại ngữ:      Anh C

13. Quá trình đào tạo:

                Năm 1995-1999:Tốt nghiệp trường ĐH Mỏ Địa chất

                                                                Chuyên ngành: Địa vật lý

                Năm 2004-2006:Tốt nghiệp Thạc sỹ trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

                                                                Chuyên ngành: Địa vật lý

                Từ 2008 đến nay:                Nghiên cứu sinh tại Viện vật lý địa cầu

                                                                Chuyên ngành: Vật lý địa cầu

14. Tình trạng công việc:    Phân tích tài liệu địa vật lý nghiên cứu đặc trưng

                                                                cấu trúc vỏ Trái Đất

15. Lĩnh vực nghiên cứu:   Trường địa vật lý và cấu trúc bên trong Trái Đất.                          

16. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Nghiên cứu dự báo động đất mạnh khu vực đông nam châu á có nguy cơ gây sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt Nam.

Thuộc chương trình nghị định thư Việt Nam - Italy.

Bộ KH&CN

2006-2008

Tham gia

2

Nghiên cứu về các trường địa vật lý và cấu trúc vỏ Trái đất.

Thuộc chương trình nghị định thư Việt Nam - Ucraina.

Bộ KH & CN

2007-2008

Tham gia

3

Nghiên cứu địa động lực hiện đại, đứt gãy hoạt động và tai biến tự nhiên có liên quan (động đất, trượt lở, nứt sụt đất) ở các lưu vực sông Cả-Rào Nậy, đề xuất các biện pháp ứng phó giảm nhẹ thiên tai phục vụ quy hoạch xây dựng các công trình trên khu vực.

Đề tài độc lập cấp nhà nước.

Bộ KH&CN

2011-2013

Tham gia

4

Một số đề tài về phân vùng nhỏ động đất tại: Sài Gòn; Luong Papang; Khe Bố; Bản Chát; Huổi Quảng, Sơn La ...

Dịch vụ KH

Từ 2005 đến nay

Tham gia

 

17. Các công trình khoa học đã công bố:

 

[1]. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, 2002. Sử dụng phương pháp thăm dò trọng lực chi tiết nghiên cứu cấu trúc đứt gãy khu vực nhà máy thuỷ điện Sơn La. Tuyển tập Hội thảo khoa học Động đất và một số dạng tai biến tự nhiên khác vùng Tây Bắc Việt Nam, tháng 10-2002. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà nội, trang 45-64.

[2]. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng,Nguyễn Hữu Tuyên, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2004. Các đới cấu trúc vỏ Trái đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 26-số 3, Hà nội, trang 244-257.

[3]. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, 2005. Sử dụng phương pháp vi trọng lực nghiên cứu đới phá huỷ của đứt gãy Sơn La tại vùng chấn tâm động đất Tuần Giáo. Tạp chí Địa chất, Loạt A-số 286, Hà nội, trang 29-38.

[4]. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, 2005. Khả năng sử dụng tài liệu vi trọng lực để nghiên cứu các đới khe nứt kiến tạo. Tạp chí các khoa học về Trái đất. Số 4/T.27-2005, Hà nội, trang 265-373.

[5]. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, 2006. Áp dụng phương pháp trọng lực chính xác cao trong nghiên cứu cấu trúc Địa chất nông ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật Mỏ-Địa chất. Số 14/4-2006, Hà Nội, trang 61-66.

                [6]. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, Nguyễn Hữu Tuyên, Thái Anh Tuấn, Bùi Anh Nam, 2009. Một số kết quả bước đầu nghiên cứu cấu trúc móng trước Kainozoi khu vực Tp Hồ Chí Minh và kế cận trên cơ sở tài liệu trọng lực. Tạp chí các khoa học về Trái đất. Số 4/T.31-2009, Hà nội, trang 335-345.

[7]. Phạm Nam Hưng, Cao Đình Triều, 2010. Áp dụng phương pháp trọng lực chi tiết trong nghiên cứu quặng Sắt và Crômít. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19 Đại học Mỏ-Địa chất 11/11/2010. Quyển 5, Hà Nội, trang 8-18.

[8]. Phạm Nam Hưng, Lê Văn Dũng, 2011. Cấu trúc địa chất sâu khu vực Hà Nội và lân cận trên cơ sở phân tích tài liệu trọng lực. Tạp chí các khoa học về Trái đất. Số 2/T.33-2011, Hà nội, trang 185-190.