Ths.Thái Anh Tuấn

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên: Thái Anh Tuấn

2. Ngày sinh: 16/06/1980                                                         Giới tính: Nam      

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đại Cát, Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội                       Điện thoại: 0914337880                Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chỗ ở hiện nay (đối với người nước ngoài):

5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn):

Từ  . . . . . . . . . .

Đến  . . . . . . . . .

Ngành, lĩnh vực đào tạo

 

Nơi đào tạo

(Tên trường, nước)

Từ 1998 đến 2002

 

Học đại học, ngành Vật lý địa cầu

Trường ĐH KHTN – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Từ 2005 đến 2007

 

Học cao học, ngành Vật lý địa cầu

Trường ĐH KHTN – ĐH Quốc Gia Hà Nội

6. Quá trình công tác:

Từ  . . . . . . . . . .

Đến  . . . . . . . . .

Chức vụ (nếu có)

Lĩnh vực chuyên môn

Nơi công tác

 

Từ 2002 đến nay

NCV

Phân tích tài liệu trọng lực và các tài liệu địa vật lý khác nghiên cứu đặc trưng cấu trúc lãnh thổ Việt Nam

Viện Vật lý Địa cầu, Viện KH&CN Việt Nam

7. Trình độ ngoại ngữ: (biết ngoại ngữ gì, mức độ): Tiếng Anh trình độ C

8. Những công trình đã công bố: (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, nơi công bố, nhà xuất bản):

1. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Nguyễn Hữu Tuyên, Thái Anh Tuấn, 2004. Các đới cấu trúc vỏ Trái đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 26, số 3, Hà nội, 244-257.

2.Cao Dinh Trieu, Nguyen Huu Tuyen, Le Van Dung, Pham Nam Hung, Mai Xuan Bach and Thai Anh Tuan, 2005. Evolution of faulting tectonic in Southeast Asia. Journal of Geodesy and Geodynamics, Vol. 25, No. 1, Beijing, China, p 51- 59.

3.Cao Dinh Trieu, Nguyen Huu Tuyen, Le Van Dung, Pham Nam Hung, Mai Xuan Bach and Thai Anh Tuan, 2005. Seismotectonic features of Vietnam territory. Activity reports, Vietnam-Italian cooperation in earthquake study: results and perspectives, Hanoi, p 29- 54.

4. Cao Đình Triều, Geiko V.S., Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2005. Bước đầu thiết lập mô hình vận tốc truyền sóng dọc (P) và trạng tháI ứng suất của   thạch quyển và manti Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam lần thứ 4, Hà Nội, trang 267 - 279.

                5. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, 2005. Khả năng sử dụng tài liệu trọng lực để nghiên cứu đới khe nứt kiến tạo. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 27, số 4, Hà nội, 365-373.

6. Cao Đình Triều, Nguyễn Hữu tuyên, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2006. Một số nét đặc trưng về kiến tạo địa chấn đới đứt gãy Sông Hồng. Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Mỏ Địa chất, Số 14, Hà Nội, trang 67 - 73.

7. Cao Đình Triều, Lê Văn dũng, Thái Anh Tuấn, 2006. Về thuật toán hiệu chỉnh địa hình trong thăm dò trọng lực ở Việt nam. Tạp chí Khoa học – Công nghệ, Tập 44, Số 2, Hà Nội, trang 106 - 113.

                8. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, 2006. Mối quan hệ giữa đặc trưng cấu trúc vỏ Trái đất và hoạt động động đất Tây Bắc Việt Nam. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 28, số 2, Hà nội, 155-164.

9. Cao Đình Triều, Ngô Thị Lư, Mai Xuân Bách, Nguyễn Hữu Tuyên, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, 2007. Dự báo cực đại động đất phần đất liền lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở phân loại dạng vỏ Trái đất. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT ĐVL Việt nam lần thứ 5, Tp. Hồ Chí Minh, trang 159 - 171.

10. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Thái Anh Tuấn, 2007. Nâng cao hiệu quả của phương pháp thăm dò trọng lực ở Việt Nam. Tạp chí Các Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 20/10-2007, Hà nội, 59-63.

11. Cao Dinh Trieu, Thai Anh Tuan, Cao Dinh Trong, 2008. Some seismotectonic features of Southeast Asia. Journal of  Geology, Series A-No 306, 5-6 Hanoi, p 3-13.

12. Cao Dinh Trieu, G.F. Panza, A. Peresan, F. Vaccari, F. Romanelli, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, Le Van Dung, Mai Xuan Bach, Thai Anh Tuan, Cao Dinh Trong, 2008. Seismic hazard assessment of Vietnam territory on the basis of deterministic approach. Journal of Geology, Series B, No. 31 – 32, p 220 - 230.

13. Cao Dinh Trieu, G.F. Panza, A. Peresan, F. Vaccari, F. Romanelli, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, Le Van Dung, Mai Xuan Bach, Thai Anh Tuan, Cao Dinh Trong, 2008. Some new outcomes of the intermediate term earthquake prediction in Vietnam. Journal of Geology, Series B, No. 31 – 32, p 231 -  240.

14. Cao Đình Triều, Thái Anh Tuấn, Mai Xuân Bách, Cao Đình Trọng, 2009. Một số nét đặc trưng hoạt động động đất các đới ranh giới mảng khu vực Đông Nam Châu Á. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 30, số 4, Hà nội, trang 514- 523.

15. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, Mai Xuân Bách, Nguyễn Hữu Tuyên, Bùi Anh Nam, 2009. Một số kết quả bước đầu nghiên cứu cấu trúc móng trước Kainozoi khu vực Tp. Hồ Chí Minh và kế cận trên cơ sở tài liệu trọng lực. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 31, số 4, Hà nội, trang 335- 345.

16. Cao Đình Triều, Stvetkova T., Bùi Anh Nam, Nguyễn Đức Vinh, Thái Anh Tuấn, 2009. Mô hình vận tốc sóng dọc thạch quyển và manti Đông Nam Châu Á. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 1 - 8.

17. Cao Đình Triều, Pabio R., Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2009. Áp dụng phương pháp hàm Green trong nghiên cứu sóng thần ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 63 - 74.

18. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2010. Mô hình sóng P và cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt nam và kế cận. Tuyển tập Hội nghị KH kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam (1975-2010), tiểu ban Các Khoa học về Trái đất, trang 110-116.

19. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Thái Anh Tuấn, 2010. Độ nguy hiểm động đất khu vực Tây Bắc bộ và các vùng kế cận. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 320 (9-10), Hà Nội, trang 253 - 262.

20. Thái Anh Tuấn, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách, 2011. Đánh giá độ nguy hiểm động đất khu vực thành phố Hà Nội và lân cận trên cơ sở thuật toán tất định mới. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 33, số 2, Hà nội, 200-208.